Català | Castellano | English

Laboratori d'espectroscòpia FT-IR


ESPECTROSCÒPIA D’INFRAROIG FT-IR

L’espectroscòpia es basa en l’intercanvi d’energia entre la matèria i les diferents regions de l’espectre electromagnètic.

Equip FT-IR

L’equip de què es disposa és un NICOLET 6700 que permet l’estudi analític qualitatiu i quantitatiu de molècules orgàniques e inorgàniques (en estat sòlid i líquid) en la franja de l’infraroig (Infraroig proper 11000-4000cm-1 i Infraroig mig 4000-400cm-1).

ATR

La informació que dóna un espectre d’infraroig és característica de cada substància, per tant permet caracteritzar molècules amb un cert grau d’especifitat. La tècnica es molt usada per a l’anàlisi qualitativa. Atès a la seva baixa sensibilitat, no és molt utilitzada per anàlisis quantitatives.

Prestacions

Laboratori FT-IR

Identificació de materials polimèrics, aplicacions tèxtils, acabats, adhesius.

Possibilitat d’identificació de materials utilitzant l’accessori d’ATR (Reflexió total atenuada) que permet la no manipulació de la mostra (anàlisi no destructiu). Caracterització de tintes i pigments emprats en manuscrits, etc...

Espectre Amina Espectre Epoxi